skip to Main Content
Финансиски извештај и донации за 2015 година на Партија на oбединети демократи на Македонија-ПОДЕМ

Донации од 01.01.2016 до 30.06.2016 година на Партија на обединети демократи на Македонија-ПОДЕМ

Донации од 01.07.2016 до 31.12.2016 година на Партија на обединети демократи на Македонија-ПОДЕМ

Финансиски извештај за 2016 година на Партија на oбединети демократи на Македонија-ПОДЕМ

Донации од 01.01.2017 до 30.06.2017 година на Партија на обединети демократи на Македонија-ПОДЕМ

Донации од 01.07.2017 до 31.12.2017 година на Партија на обединети демократи на Македонија-ПОДЕМ

Годишен финансиски извештај за 2017 година на Партија на oбединети демократи на Македонија-ПОДЕМ

Донации од 01.01.2018 до 30.06.2018 година на Партија на обединети демократи на Македонија-ПОДЕМ

Донации од 01.07.2018 до 31.12.2018 година на Партија на обединети демократи на Македонија-ПОДЕМ

Годишен финансиски извештај за 2018 година на Партија на oбединети демократи на Македонија-ПОДЕМ

Донации од 01.01.2019 до 30.06.2019 година на Партија на обединети демократи на Македонија-ПОДЕМ

Донации од 01.07.2019 до 31.12.2019 година на Партија на обединети демократи на Македонија-ПОДЕМ

Годишен финансиски извештај за 2019 година на Партија на oбединети демократи на Македонија-ПОДЕМ

Годишен извештај за спроведување на ЗСПИЈК за 2020 година

 

Registar na donacii za PODEM za period od 01.01.2020 do 30.06.2020

Registar na donacii za PODEM za period od 01.07.2020 do 31.12.2020

Годишен финансиски извештај за 2020 година

Донации од 01.01.2021 до 30.06.2021 година на Партија на обединети демократи на Македонија-ПОДЕМ

Донации од 01.07.2021 до 31.12.2021 година на Партија на обединети демократи на Македонија-ПОДЕМ

Годишен финансиски извештај за 2021 година на Партија на oбединети демократи на Македонија-ПОДЕМ

Годишен-извештај-2021 за слободен пристап до информации од јавен карактер

 

Извештаи за локални избори 2021

Извештаj за примени донации на трансакциската сметка за финансирање на изборна кампања (од денот на отворање на трансакциската сметка до крајот на десетиот ден од изборната кампања)

Извештај за примени донации на трансакциската сметка за финансирање на изборна кампања (од единаесетиот ден од изборната кампања до завршувањето на изборната кампања во првиот круг на гласање)

Извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања (од денот на отварање на трансакциската сметка до завршување на првиот круг на гласање)

Извештај со образец за примените донации на трансакциската сметка (од почетокот на изборната кампања во втор круг на гласање до завршување на изборната кампања во втор круг на гласање)

Извештај со спецификација на трошоци за приходи и расходи на трансакциската сметка (од денот по завршување на првиот круг на гласање до завршување на вториот круг на гласање)

Вкупен финансиски извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите во изборната кампања (од денот на отворање до денот на затворање на трансакциската сметка)

 

Годишен извештај за 2022 година до АСПИ