skip to Main Content

Знамето на Партијата е правоаголно, со жолта боја (PANTONE 606C или CMYK 0C 4M 100Y 12K) и димензии во однос 1:2, а во неговиот горен лев агол е поставен знакот на Партијата од ставот 2 на овој член. Под знакот на знамето е испишано целосното име на партијата – Партија на обединети демократи на Македонија.

Партискиот знак (лого) е во форма на правоаголник во кој се впишани печатните букви на скратеното име на партијата – ПОДЕМ, под кои, почнувајќи од лево на десно, се исцртани три стлизирани стрелки кои завршуваат во средината на зборот ПОДЕМ. Бојата на знакот е сина (PANTONE 286C или CMYK 100C 67M 0Y 0К).