skip to Main Content

Марија Арсова

Образование

2004-2008: СЕПУГС Васил Антевски Дрен, Стручно правно образование.

2008 – 2011: Универзитет “Св. Кирил и Методиј”- Скопје, Правен факултет – Јустинијан Први– Скопје, отсек  правни студии, додипломско образование, дипломиран правник.

2011- 2013: Универзитет “Св. Кирил и Методиј”- Скопје, Правен факултет – Јустинијан Први– Скопје, Насока – казнено право, Последипломско образование, Магистер по казнено право.

Марија Арсова

Претседател на Организација на млади

Професионална активност

Октомври  2010 – Тековно: Влада на Република Македонија / Генерален Секретаријат, Помлад соработник, Правни работи во секторот за стручно- оперативна, и логистичка поддршка на генералниот секретар, заменикот на генералниот секретар на Владата на РМ и министрите без ресор.