Организација на млади


Марија Арсова

Претседател на Организација на млади

Кратка биографија

 

ЛИЧНИ информации

Презиме и име:

 

Арсова Марија

Контакт адреса:

 

Улица 17, број 11

Ѓорче Петров

Скопје

  

 

Телефон:

 

071 333 991

075 262 518

 

Факс:

 

/

E-mail:

 

maci4ka_arsova@hotmail.com

marija.arsova@gs.gov.mk

 

Националност:

 

Македонка

Дата на раѓање:

 

Септември,19, 1989

Пол:

 

женски

   

Образование

Дата ( од - до )

 

2004-2008

Име и вид на организацијата за стекнато образование

 

СЕПУГС Васил Антевски Дрен

Вид на квалификација

 

Стручно правно образование

Степен

 

iV

 

  

Дата ( од - до )

 

2008 - 2011

Име и вид на организацијата за стекнато образование

 

Универзитет “Св. Кирил и Методиј”- Скопје

Правен факултет – Јустинијан Први– Скопје

Отсек  правни студии

  Вид на квалификација

 

Додипломско образование, дипломиран правник

 

  

 

  

Дата ( од - до )

 

2011- 2013

Име и вид на организацијата за стекнато образование

 

Универзитет “Св. Кирил и Методиј”- Скопје

Правен факултет – Јустинијан Први– Скопје

Насока – казнено право

  Вид на квалификација

 

Последипломско образование, Магистер по казнено право

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Работно искуство:

 

               

 

Октомври  2010 – Тековно

Влада на Република Македонија / Генерален Секретаријат

Помлад соработник

Правни работи во секторот за стручно- оперативна, и логистичка поддршка на генералниот секретар, заменикот на генералниот секретар на Владата на РМ и министрите без ресор

Ноември  2014  – тековно

Заменик претседател на  Управен одбор на ЈП Македонски шуми

   
   

Лични вештини и способности

 

                                                                       

Мајчин јазик

 

Македонски

Други јазици

 
  

Англиски       

Читање

 

 одлично         

Пишување

 

 одлично         

Разговор

 

 одлично          

 

  

             Организациски вештини

 

 

Проект менаџмент,оптимизација на процесот,координирање на луѓе и проекти, креирање на распореди за проекти,администра  тивно работење, познавање на ЕУ институциите како и на процесот на донесување на одлуки итн.

Висока мотивираност, доверливост,професионално искуство,  тимска работа, флексибилност, капацитет за работа во мултиетничка и мултикултурна средина,лидерски способности, искуство за работа под притисок, способност за работа во средини со луѓе од различни карактери; способност за прилагодување во различни средини во земјата и во странство

   

                 Технички познавања              Користење на сите видови компјутерска и канцелариска опрема

                ИТ познавања                      MS Office (Word, Excel, PowerPoint);  MS Outlook, Internet

                Возачка дозвола                   Б категорија

 
 
 

Централен одбор на Организација на млади на ПОДЕМ

Close