Генерален Секретар

Dragan Dimeski - Generalen sekretar

Драган Димески

Роден: 06.07.1982 година

 

Образование:

Дипломиран политиколог при Правниот факултет,,Јустинијан први,, на  Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј,, - Скопје

Моментално запишан на магистерски студии на ФИКТ при Универзитет ,,Св. Климент Охридски ,, - Битола

 

Професионална активност:

2007 – 2008 година вработен во Влада на Р.Македонија во Кабинет на Заменик Претседателот на Владата проф. д-р Живко Јанкулоски

2007 – 2008 година член на Советот за јавно приватно партнерство

2009 – 2010 година вработен во Влада на Р.Македонија

2010 година именуван за Директор во АД "Македонска пошта"

 

Политички функции:

2008 година основач на ПОДЕМ – Партија на обединети демократи на Македонија

На локалните избори 2009  и 2013 година избран за член на Совет на Општина Велес


Close