skip to Main Content
Финансиски извештај и донации за 2015 година на Партија на oбединети демократи на Македонија-ПОДЕМ

Донации од 01.01.2016 до 30.06.2016 година на Партија на обединети демократи на Македонија-ПОДЕМ

Донации од 01.07.2016 до 31.12.2016 година на Партија на обединети демократи на Македонија-ПОДЕМ

Финансиски извештај за 2016 година на Партија на oбединети демократи на Македонија-ПОДЕМ

Донации од 01.01.2017 до 30.06.2017 година на Партија на обединети демократи на Македонија-ПОДЕМ

Донации од 01.07.2017 до 31.12.2017 година на Партија на обединети демократи на Македонија-ПОДЕМ

Годишен финансиски извештај за 2017 година на Партија на oбединети демократи на Македонија-ПОДЕМ

Донации од 01.01.2018 до 30.06.2018 година на Партија на обединети демократи на Македонија-ПОДЕМ

Донации од 01.07.2018 до 31.12.2018 година на Партија на обединети демократи на Македонија-ПОДЕМ

Годишен финансиски извештај за 2018 година на Партија на oбединети демократи на Македонија-ПОДЕМ